Gezocht! Promovendi- en docentleden voor Opleidingscommissie (OLC) Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

(English below)
Net als elke academische opleiding, kent ook de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis een opleidingscommissie (OLC). In deze commissie voeren vertegenwoordigers van de promovendi en de RMA’s samen met docenten en de onderwijscoördinator een open gesprek over de inhoud van het onderwijsaanbod van de OPG.

Voor komend onderwijsjaar zijn we op zoek naar nieuwe leden, vanuit alle geledingen. Ook collega’s die de afgelopen periode niet als docent actief zijn geweest, zijn welkom om zich te melden. Denk je graag mee over het programma van de school? Stel je dan vooral kandidaat!

De opleidingscommissie heeft tot taak
• Het aangeboden onderwijs te evalueren;
• Advies te geven over het voorgenomen onderwijsaanbod

De opleidingscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar (najaar en voorjaar) over bovengenoemde en andere de opleidingscommissie regarderende zaken. De eerstkomende bijeenkomst is begin juni 2024 gepland.

De opleidingscommissie bestaat op dit moment vijf leden: twee promovendi (waarvan één vanuit de promovendiraad), een RMA-student, en twee docenten. De OLC wordt voorgezeten door de onderwijsdirecteur.
RMA-vertegenwoordigers hebben 1 jaar zitting; de promovendi-vertegenwoordigers maximaal 2 jaar, met mogelijkheid van verlenging van 1 jaar; docentleden hebben 2 jaar zitting in de onderwijs, met mogelijkheid van verlenging van 1 jaar.

Kandidaten worden van harte uitgenodigd zich aan te melden bij de onderwijsdirecteur dr. Carla Hoetink (carla.hoetink@huygens.knaw.nl) voor 1 mei a.s.

Call for PhD candidate and lecturer members for the Training Committee (OLC)
Research School of Political History

Just like any academic program, the Political History Research School also has a Training Committee (OLC). In this committee, representatives of the PhD candidates and the RMAs, together with lecturers and the education coordinator, have an open discussion about the content of the OPG’s training program.
We are looking for new members from all levels for the next academic year. Colleagues who have not been active as teachers in recent years are also welcome to apply. Would you like to contribute ideas about the school’s programme? Then please put yourself forward as a candidate!

Tasks of the Training Committee:
• Evaluate the training offered;
• Provide advice on the new educational activities

The Training Committee meets at least twice a year (autumn and spring) to discuss the above and other matters concerning the education committee. The next meeting is scheduled for early June 2024.

The Training Committee currently consists of five members: two PhD students (one of which is from the PhD council), an RMA student, and two teachers. The OLC is chaired by the education director.
RMA representatives serve for 1 year; the PhD candidate representatives for a maximum of 2 years, with the possibility of an extension of 1 year; Teacher members serve for 2 years in education, with the possibility of an extension of 1 year.

Candidates are cordially invited to register with education director Dr. Carla Hoetink (carla.hoetink@huygens.knaw.nl) before May 1.